Algemene voorwaarden

(gedeponeerd onder Kamer van Koophandel nr 17158554)

 

Algemene bepalingen

Degene, die enige vorm van beeldende kunst koopt, opdracht tot vervaardiging geeft of een overeenkomst aangaat met één of meerdere beeldende kunstenaar(s), met het doel kunstwerken in eigendom te verkrijgen, te verzamelen, te verhandelen, in bruikleen te geven of op één of andere wijze openbaar te maken, wordt in deze voorwaarden aangeduid als de opdrachtgever. Alle handelingen worden geacht, als opdracht tot levering te zijn gegeven.


Degene, die beroepsmatig enige vorm van beeldende kunst uitvoert en levert, wordt hierin verder aangeduid als de kunstenaar.

 

1)    Overeenkomst, offerte en bevestiging

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de kunstenaar gesloten overeenkomsten.
 • Schriftelijke offertes die benoemd zijn als zijnde offertes zijn vrijblijvend en 48 uur geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering van de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen . Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • In een offerte gedaan aanbod dient binnen 48 uur door de opdrachtgever schriftelijk te worden aanvaard.
 • Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst materiaalprijzen en/of lonen van derden bij het werk betrokkenen onvoorzien verhoogd worden, is de kunstenaar gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
 • De opdrachtgever is gehouden, alle gegevens met betrekking tot de gewenste levering, vooraf aan de kunstenaar te verstrekken.
 • De kunstenaar garandeert, dat het geleverde - of nog te leveren - kunstwerk door hem is - of nog zal worden - bedacht, ontworpen en gemaakt. Hij is gerechtigd zijn werk te signeren en van een titel en/of code te voorzien. Alle door de kunstenaar vervaardigde werkstukken zijn beschermd door de Auteurswet.
 • De opdrachtgever zal zijn beoordeling van een ontwerp baseren op de in de opdrachtbevestiging vermelde gegevens. Hij zal uiterlijk binnen de periode van twee maanden na ontvangst van een ontwerp, schriftelijk en gemotiveerd aan de kunstenaar mededelen of het ontwerp door hem is goedgekeurd, dan wel het ontwerp nog toelichting door de kunstenaar behoeft of, dat een voorstel tot enige wijziging wordt gedaan. De koper/opdrachtgever zal een ontwerp niet mogen afkeuren alvorens de kunstenaar uit te nodigen zijn ontwerp mondeling toe te lichten.
 • Ontwerpen - in welke vorm ook - blijven het geestelijk eigendom van de kunstenaar, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook zijn materiële eigendom, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De kunstenaar levert zijn ontwerp(en) uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren kunstwerk, voorzien van een schriftelijke begroting voor de uitvoeringskosten.
 •  Indien de opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, ofwel één of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.
 • Indien de technische uitvoering van een bepaald kunstwerk gedeeltelijk of geheel door derden moet worden gerealiseerd, is de kunstenaar die de opdracht ontving tot levering van het gehele werk, verplicht toezicht te houden op de goede uitvoering. De kunstenaar is verantwoordelijk voor het artistieke resultaat van het gehele kunstwerk. Derden, die door de kunstenaar met de uitvoering van gedeelten of het geheel van een werkstuk zijn belast, zijn tegenover hem verantwoordelijk voor het technische resultaat. De kunstenaar bepaalt de keuze van de uitvoerder(s), tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 • Indien de aankoop/opdracht tot levering inhoudt, dat een proefstuk in het gekozen materiaal, een model ofwel een maquette van het ontwerp door de kunstenaar geleverd moet worden, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.

 


 2)    Uitvoering van de overeenkomst

 • De kunstenaar zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever tevredenstellend resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de kunstenaar de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever is dan in staat aanpassingen of wensen te kennen te geven .
 • De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de de kunstenaar mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke foto's.
 • Verzorging van een professionele fotosessie door een professionele paardenfotograaf is niet bij de kostenindicatie van de opdracht inbegrepen tenzij deze is aangevraagd.
 • Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 • Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomen rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de de kunstenaar.
 • Tenzij het werk zich hier niet voor leent, is de de kunstenaar ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de de kunstenaar openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • Na het voltooien van de opdracht hebben de opdrachtgever noch de de kunstenaar jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 • Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet is dit laatstgenoemde recht uitsluitende aan de kunstenaar - de maker van het kunstwerk - voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders met de kunstenaar is overeengekomen.

  

3)    Gebruik en licentie

 • De de kunstenaar heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever , de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, promotie of social-media.
 •  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de kunstenaar, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het plaatsen van de opdracht aan de de kunstenaar bekend te zijn gemaakt.

 

4)    Bijkomende kosten

 • Indien ten behoeve van in opdracht vervaardigd kunstwerk bijkomende kosten gemaakt dienen te worden die niet gespecificeerd zijn in de opdrachtomschrijving dan komen deze kosten ter laste van de opdrachtgever.
 • Alle hulpmiddelen/materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de atelierinventaris van de kunstenaar en blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de opdrachtgever op rekening zijn gesteld. De kunstenaar is niet verplicht tot bewaring daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat deze bewaard moeten worden, is de kunstenaar gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.

 

5)    Levering

 • Opdrachtgever gaat akkoord met het (laten) ophalen van het kunstwerk.
 • Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de kunstenaar kan worden toegerekend.
 • Aflevering van het kunstwerk door de kunstenaar in overleg. Indien is overeengekomen dat de kunstenaar het werk aflevert bij de opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd vervoers-,  reis-, verblijfs- en verzekeringskosten in rekening te brengen.
 • Kunstwerk wordt exclusief lijstwerk geleverd tenzij vooraf anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
 • Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht het door hem opgedragen kunstwerk direct na gereedkoming in ontvangst te nemen en - in overeenstemming met de opdrachtovereenkomst - te beoordelen voor akkoord. De opdrachtgever dient alles te doen om het op tijd leveren door de kunstenaar mogelijk te maken en indien daaraan onvoorzien niet kan worden voldaan, hem dat tijdig en gemotiveerd schriftelijk mede te delen.
 • De met de kunstenaar overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als volstrekte termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk met de kunstenaar is overeengekomen.
 • Indien door welke oorzaak ook, levering van een kunstwerk door de opdrachtgever wordt vertraagd, is de kunstenaar gerechtigd om over het totaal van de overeengekomen prijs, ofwel het nog resterende eindbedrag mét de daarbij komende kosten te beschikken en de rekening aan de opdrachtgever te presenteren op het einde van de overeengekomen leveringstermijn. Indien de leveringstermijn vooraf niet nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan is de kunstenaar gerechtigd zijn rekening te presenteren onmiddellijk na het verstrijken van de normaal benodigde tijd voor het gereedmaken van zijn kunstwerk.
 • De kunstenaar is gerechtigd bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen over de periode vanaf het einde van de overeengekomen leveringstermijn tot aan het moment waarop de door de opdrachtgever de daadwerkelijke levering is mogelijk gemaakt.

 

10)    Opzegging en ontbinding

 • De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In het geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de kunstenaar uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de kunstenaar reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de kunstenaar te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever de verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de kunstenaar over het gehele werk zou hebben gemaakt.
 • Indien een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl de kunstenaar reeds in een gevorderd stadium (fysieke uitvoering van het kunstwerk) is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn, aan de kunstenaar te voldoen.
 • Indien de gegeven omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat de kunstenaar uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van zijn recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor zijn verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.
 • Indien de kunstenaar door overmacht zijn verplichtingen volgens de opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze verplichtingen uitgesteld tot de overmachttoestand is geëindigd. Als de kunstenaar na drie maanden nog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door de kunstenaar verrichte werkzaamheden met de daarbij komende kosten.
 •  Door uitstel van betaling of faillissement van de opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd de opdracht overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder toevoeging van de rekening voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor zijn verrichte werkzaamheden.

 

11)    Garanties en  vrijwaringen

 • De kunstenaar garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 • De opdrachtgever vrijwaart de de kunstenaar voor alle aanspraken van derde voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 • De opdrachtgever vrijwaart de de kunstenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of foto's die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

12)    Klachten

 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan door de opdrachtgever aan de de kunstenaar te worden meegedeeld. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
 • De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het geleverde kunstwerk, als de kunstenaar binnen de termijn van veertien dagen geen klachten heeft ontvangen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de opdrachtgever verlenging behoeft, zal de kunstenaar naar redelijkheid een langere termijn van nog eens veertien dagen toestaan.
 • Als uiterlijk acht dagen na ontvangst van een rekening van de kunstenaar, door de opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht deze rekening te hebben aanvaard en goedgekeurd.
   

13)    Geschillen

 • Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en de kunstenaar is aanwezig als één van beiden verklaart dat zulks het geval is.
 • Voor alle geschillen die tussen de opdrachtgever en de kunstenaar, diens erfgenamen of rechthebbenden mochten zijn ontstaan, kan overeengekomen worden deze voor te leggen aan een arbitragecommissie, die de geschillen kan beslechten door een voor beide partijen bindend advies. De evenredige samenstelling van de arbitragecommissie zal tenminste bestaan uit:        - één vertegenwoordiger van de organisatie die deze leveringsvoorwaarden heeft uitgegeven,
                - één vertegenwoordiger van de opdrachtgever, en
                - een onafhankelijke en erkende jurist als voorzitter.
 • Indien arbitrage niet gewenst wordt, beslist de gewone burgerlijke rechter.

 

14)    Erecode

 • De koper/opdrachtgever die voor hetzelfde project aan meerdere kunstenaars tegelijk een opdracht wenst te geven, dient hiervan alle daarbij te betrekken kunstenaars op de hoogte te stellen.
 • Als dezelfde opdracht eerder door de opdrachtgever aan andere kunstenaars is gegeven, zal hij dit dienen bekend te maken, ongeacht of die eerdere opdracht door vorige kunstenaars is aanvaard of niet.
 • Indien meerdere kunstenaars tegelijk een zelfde opdracht tot het maken van een ontwerp van de opdrachtgever ontvangen, zullen deze kunstenaars in onderlinge collegiale overeenkomst, hun ontwerp honorarium met de helft van dat bedrag verhogen.

 

15)    Aansprakelijkheid

 • De kunstenaar is niet aansprakelijk voor:       
  a. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen.
  c. Fouten of tekortkomingen in de opdracht indien de opdrachtgever tijdens het proces in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

 

16)    Overige bepalingen

 • De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
 • Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de de kunstenaar is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Uittreksel van de AUTEURSWET 1912 inzake BEELDENDE KUNST


Voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen en beperkingen van de Auteurswet 1912 - waarin opgenomen alle wijzigingen m.b.t. de beeldende kunsten - op het werk van de kunstenaar en diens rechtsverhouding tot de koper/ opdrachtgever van toepassing.

 

Artikel 1

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behouden de beperkingen bij de wet gesteld. (B.W. 625)

Artikel 2

Het auteursrecht wordt beschouwd als een roerende zaak. (B.W. 567).

Het gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor gehele- of gedeeltelijke overdracht.

Gehele- of gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht kan niet anders geschieden dan door middel van een authentieke- of onderhandse acte.

Zij omvat alleen die bevoegdheden, waarvan de overdracht in de acte is vermeld of uit aard en strekking der gesloten overeenkomst noodzakelijk voortvloeit.

Het auteursrecht, hetwelk toekomt aan de maker van het werk zomede - na het overlijden van de maker - het auteursrecht op niet openbaar gemaakte werken, dat toekomt aan degene, die het als erfgenaam of rechthebbende van de maker verkregen heeft, is niet vatbaar voor beslag. (B.W./Rv. 447)

Artikel 4

Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor de maker gehouden, hij die op het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk een aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan bekend is gemaakt door hem, die openbaar maakt.

Artikel 6

Indien een werk tot stand gebracht door een ander, onder leiding en toezicht van die andere, wordt deze als maker van dat werk aangeduid

Artikel 7

Indien de arbeid in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt als de maker van die werken aangemerkt diegene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

Artikel 19

Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve van, de geportretteerde of, na diens overlijden, zijn nabestaanden.

Bevat eenzelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan staat die verveelvoudiging aan ieder hunner ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen, slechts vrij met toestemming van die andere personen, of gedurende tien jaren na hun overlijden, van hun nabestaanden.

Ten aanzien van een fotografisch portret wordt mede niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd, het openbaar maken daarvan in een nieuwsblad of tijdschrift door of met toestemming van een der personen, in het eerste lid genoemd, mits daarbij de naam van de maker, voor zover deze op of bij het portret is aangeduid, vermeld wordt.

Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van portretten, welke vervaardigd zijn ingevolge een opdracht, door of vanwege de geportretteerde personen, of ten hunnen behoeve aan de maker gegeven.

Artikel 20

Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op het portret toekomt, niet bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van de geportretteerde, of gedurende tien jaren na diens overlijden, van diens nabestaanden.

Bevat eenzelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan is ten aanzien van de gehele afbeelding de toestemming vereist van alle geportretteerden of, gedurende tien jaar na hun overlijden, van hun nabestaanden.

Artikel 21

Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, de maker is door of vanwege de geportretteerde - of diens behoeve - gegeven, dan is de openbaarmaking daarvan door degene, die het auteursrecht daarop toekomt niet geoorloofd, of na zijn overlijden, van een van zijn nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet

Artikel 25

De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten;

a) Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam als de zijn, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt.

b) Het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.

c) Het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welk nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

De onder a, b en c genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht toe, aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, e.v.

Artikel 27

Niettegenstaande de gehele- of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht; blijft de maker bevoegd een rechtsvordering ter verkrijging van schadevergoeding in te stellen tegen degene, die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt.

De bevoegdheid komt, na het overlijden van de maker, toe aan zijn erfgenamen of rechthebbenden, tot aan het vervallen van het auteursrecht.

Artikel 28

Het auteursrecht geeft de bevoegdheid voorwerpen, in strijd met dat recht openbaar gemaakt, zomede niet geoorloofde verveelvoudigingen in beslag te nemen op de wijze en met inachtneming van de bepalingen, voorgeschreven voor het beslag tot terugvordering van roerende goederen, en tenzij dezelve als zijn eigendom op te vorderen, hetzij de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te eisen.

Gelijke bevoegdheid tot inbeslagneming en opvordering bestaat ten aanzien van het beslag der toegangsgelden, betaald voor het bijwonen van een voordracht, een op- of uitvoering of een tentoonstelling of voorstelling, waardoor inbreuk op het auteursrecht wordt gedaan. (Rv. 721)

Indien afgifte wordt gevorderd van de zaken in het eerste lid bedoeld, zal de rechter kunnen gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen een bepaalde, door de eiser te betalen vergoeding.

Ten aanzien van zaken waarbij inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt, kan de rechter op vordering van de gerechtigde gelasten, dat de gedaagde zodanige maatregelen zal treffen, dat de inbreuk op het auteursrecht wordt opgeheven, met veroordeling van gedaagde tot een bepaalde som gelds als schadevergoeding, in geval binnen een bepaalde tijd niet aan ‘s rechters bevel is voldaan. (B.W./Rv.art. 1401)

Alles onverminderd de strafvervolging wegens inbreuk op het auteursrecht en de burgerlijke rechtsverordering ter bekoming van schadevergoeding.

Artikel 31

Hij die opzettelijk inbreuk maakt op een anders auteursrecht, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijf en twintigduizend gulden. (Zie ook Art. 36a en 36b.)

Artikel 37

Hoofdstuk III, De duur van het auteursrecht.

Het auteursrecht vervalt door verloop van 50 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker. De duur van een gemeenschappelijk auteursrecht op eenzelfde werk, aan twee of meer personen als gezamenlijke makers daarvan toekomende, wordt berekend van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de langstlevende hunner


AUTEURSWET 1912 Editie Schuurman & Jordens, 75. Uitgave W.E.J. Tjeenk Willink – Zwolle 1973 e.v.